CIJENE OVJERENOG PREVODA

Cijena ovjerenog prevoda zavisi od teksta/dokumenta koji se prevodi. Svaka cijena se dogovara ali radi Vaše informacije, u nastavku su date okvirne cijene prevođenja sa ovjerom od strane sudskog tumača.

dokument/tekst (1 strana) …………….…………. 15,oo eura

dokument/tekst (2 ili više strana) ……………….. cijena po dogovoru

ovjeravanje dodatnih primjeraka (1 strana) ……… 1,5o eura

Cijene važe za prevođenje teksta sa crnogorskog (ili drugog jezika koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori) na engleski jezik i obrnuto, sa engleskog jezika na crnogorski, (tj. drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori).

(Hitnost može da bude faktor koji povećava cijenu.)